Skip To Content
Privacybeleid Privacybeleid

Privacybeleid

Privacybeleid

Wittepoel respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke informatie die u ons verstrekt altijd vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld.

Uw gegevens

Om goede medische zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw contactgegevens en medische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van medische zorg, de bijbehorende administratie en medisch wetenschappelijk onderzoek (geanonimiseerd), om u te informeren over nieuwe ontwikkelingen in uw zorgaanbod en dat wij uw gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden.
Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Wij nemen andere medische informatie (bijvoorbeeld informatie van uw huisarts) op in uw dossier voor zover dit voor een goede hulpverlening aan u noodzakelijk is. Als zorgaanbieder zijn wij verplicht het BSN te registreren en uw identiteit vast te stellen. Dit staat in de Wet Gebruik Burgerservicenummer in de Zorg. Het BSN wordt gebruikt bij de facturatie en bij medische correspondentie. Indien bij klachtenafhandeling crediteren plaats vindt, zal de zorgverzekeraar hiervan op de hoogte worden gebracht. U heeft recht op inzage, het aanpassen van gegevens, het verwijderen van gegevens uit uw dossier en op dataportabiliteit.

Uitwisseling van uw gegevens

Alleen met uw toestemming wisselen wij gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, specialisten, fysiotherapeuten en pedicures. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is. Onze medewerkers raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden. Om de kwaliteit van onze dienstverlening te bewaken en te verbeteren, nemen wij telefoongesprekken op. Deze gesprekken worden na 12 maanden verwijderd.

Bescherming van uw gegevens

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik of klachten over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neem dan contact op met ons via info@wittepoel.nl. Mocht u er met ons niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening en software. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Wanneer het – ondanks onze maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij het inschakelen van andere verwerkers (bijvoorbeeld voor het berichtenverkeer naar andere zorgverleners) zorgen wij ervoor dat uw privacy-rechten worden gewaarborgd in een verwerkersovereenkomst. Zoals wordt vermeld op het telefoonbandje nemen wij onze telefoongesprekken op voor kwaliteits- en trainingsdoeleinden. Dit geldt voor de inkomende en uitgaande gesprekken. Deze gegevens worden niet uitgewisseld met derden zonder uw toestemming.

Verwerkingsregister

Bekijk hier ons verwerkingsregister.

Privacyverklaring sollicitanten

Gegevens van sollicitanten
Wittepoel hecht er grote waarde aan dat de verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande wet en regelgeving voor de bescherming van de privacy. Door het versturen van een sollicitatiebrief met cv gaat de sollicitant ermee akkoord dat zijn of haar persoonsgegevens en eventuele videosollicitatie worden verwerkt door Wittepoel en worden opgenomen in onze HR-database. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de sollicitatieprocedure bij Wittepoel. Wittepoel verzamelt en verwerkt geen gevoelige informatie over sollicitanten, bijvoorbeeld gegevens die ras of etnische achtergrond, politieke, godsdienstige of filosofische overtuiging, eventueel lidmaatschap van een vakbond en gezondheid onthullen. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Verwerken gegevens van sollicitanten
Wittepoel verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten rechtstreeks of d.m.v. formulieren en/of aangehechte cv’s die ons verstuurd worden via de e-mail of reguliere post. Wittepoel verzamelt en verwerkt ook gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten en telefoongesprekken. De gegevens van sollicitanten die worden opgeslagen in de HR-database zijn: contactgegevens van de sollicitant (NAW-gegevens, e-mailadres, geslacht), opleiding van de sollicitant (scholing, cursussen, enz.), arbeidsgeschiedenis (vroegere werkgevers, referenties, enz.)

Bewaartermijn gegevens van sollicitanten
Wittepoel bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens en na de wervings-en selectieprocedure. Na afloop van de wervings-en selectieprocedure worden de gegevens van sollicitanten maximaal 4 weken bewaard, tenzij de sollicitant uitdrukkelijk aangeeft dat zijn/haar gegevens langer (maximaal 1 jaar) mogen worden bewaard. Nadat de periode waarin de gegevens van de sollicitant worden bewaard is verstreken, worden deze volledig uit het systeem van Wittepoel verwijderd.

Beveiliging gegevens van sollicitanten
Wittepoel maakt van een aantal technische, fysieke en organisatorische beveiligingsmaatregelen gebruik om de integriteit, confidentialiteit en beschikbaarheid van de gegevens van sollicitanten te waarborgen. Wittepoel heeft beveiligingstechnologieën geïmplementeerd om de opgeslagen gegevens van sollicitanten te beschermen tegen toegang door onbevoegden, onjuist gebruik, wijziging, onwettige of abusievelijke vernietiging en/of verlies. Wittepoel blijft haar beveiligingsprocedures uitbreiden naarmate nieuwe technologieën beschikbaar worden. De toegang tot gegevens van sollicitanten is beperkt tot personeelsleden van Wittepoel die betrokken zijn bij de wervingsactiviteiten van Wittepoel. Personeelsleden van Wittepoel zijn verplicht om de privacy te respecteren van sollicitanten die de website van Wittepoel bezoeken en om de gegevens van sollicitanten confidentieel te houden. Conform de van toepassing zijnde lokale wettelijke vereisten zorgt Wittepoel voor adequate beveiligingsmaatregelen ter bescherming van de handmatige en elektronische verwerking van de gegevens van sollicitanten en ter voorkoming van eventueel misbruik ervan. Wittepoel waarborgt ook dat derde partijen en bedrijfsonderdelen die namens Wittepoel gegevens van sollicitanten verwerken, adequate beveiligingsmaatregelen treffen conform de wettelijke vereisten. De sollicitant verklaart zich akkoord met de verdere verwerking van de persoonsgegevens binnen Wittepoel en de met haar gelieerde bedrijven (PLT Products, Voetencentrum Wender en Kievit schoenen).

Contactinformatie

In geval van vragen over deze privacyverklaring kunt u zich wenden tot info@Wittepoel.nl.
Deze contactinformatie kan alleen worden gebruikt voor vragen die verband houden met privacy van sollicitanten. Informatie over vacatures bij Wittepoel of andere vragen die niet over privacy gaan worden niet beantwoord.

Right To Be Forgotten (Vergeetrecht)

Uitschrijven of verwijdering van gegevens bij Wittepoel. Let op: na het verwijderen van uw gegevens is het niet meer mogelijk een klacht in te dienen. Wittepoel is zonder uw gegevens niet in staat om op adequate wijze verweer te voeren tegen uw klacht. Klik hier om het formulier in te vullen.

Online Analysetools

Google Analytics

Met Google Analytics kunnen we zien welke pagina’s onze bezoekers bekijken, via welke bron (andere website of zoekmachine) zij op onze site komen, welke zoekwoorden ze gebruiken, hoelang ze op een pagina blijven, enzovoort. Deze statistieken gebruiken we om onze website te verbeteren. We kunnen hierbij niet zien wie u bent.

Wij hebben geen invloed op de manier waarop Google omgaat met de verzamelde gegevens. Echter is deze aanbieder aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van de verzamelde gegevens.

Klik hier voor het privacybeleid van Google

Google Ads

Op basis van uw Google zoekopdracht wordt een gerichte advertentie in het zoeknetwerk van Google geplaatst. De resultaten die hierbij naar voren komen, kunnen beïnvloed zijn door een eerder bezoek aan onze website. Wij maken doelgroepen op basis van surfgedrag, waarmee Google in staat is om gerichte advertenties in het zoeknetwerk te plaatsen namens Wittepoel.

U kunt de Google Analytics opt-out plugin installeren om te zorgen dat uw surfgedrag niet worden bijgehouden door Google Analytics. Deze plugin is beschikbaar voor alle veelgebruikte browsers.

Wilt u een afspraak maken?
Wij zijn aangesloten bij: